Ke změně uvedeného zákona nás vede zkušenost při jednání města Klimkovice s KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen KHS). Město Klimkovice a zejména jeho osada Václavovice jsou silně zasaženi hlukem z dálnice D1. Po zprovoznění dálnice D1 v roce 2009 a zejména po napojení na polskou dálniční síť v roce 2012 narůstal počet vozidel, zejména těžkých nákladních aut, a také narůstal počet stížnosti místních občanů. Vybudované protihlučné stěny však nedostatečně chrání osadu, navíc hluk umocňují rázy mostních uzávěrů nedalekého mostu MÚK exit 349.

 

Proto město Klimkovice zažádalo 6. 6. 2017 příslušnou KHS v Ostravě o měření hluku z D1 v osadě Václavovice. Výsledky měření KHS prokázaly v prostoru RD p. Vavříka ve Václavovicích, U Zahrádek č. 9 překročení nočního limitu hluku o 3,6 dB, výsledky denního měření byly o 0,1 dB nižší, než je zákonný limit. O výsledku měření bylo město Klimkovice písemně informováno dopisem dne 27. 10. 2017 a zároveň KHS vyzvala ŘSD ČR k návrhu sjednaní nápravy do 31. 12. 2017. Odpovědí ŘSD ČR však byla pouze informace ze dne 3. 1. 2018, že bude objednána hluková studie. Protože ani do 30. 6. 2018 ŘSD ČR nereagovala, udělila KHS pokutu za překročení limitu ve výši 50 tis. Kč, kterou ŘSD ČR bez námitek či odvolání zaplatilo.

 

Následně dne 23. 5. 2019 vyhověla KHS žádosti ŘSD ČR a vydala rozhodnutí o časově omezeném povolení pro překročení hygienického limitu silničního hluku v denní době o 2dB a noční době o 7dB do 30. 6. 2021 s náležitými podmínkami.

Čas uběhl jako voda a tak ŘSD ČR nezbývalo než dne 23. 4. 2021 požádat o prodloužení časově omezeného provozu až do 31. 12. 2025. Žádosti KHS vyhovělo Rozhodnutím ze dne 26. 5. 2021 za těchto podmínek:

  1. Zpracování dokumentace pro společné povolení (DUSP) – 06/2022.
  2. Podání žádost o společné povolení – do 12/2022.
  3. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele (VD-ZDS) – do 08/2023.
  4. Výběr zhotovitele stavby – do 12/2023.
  5. Realizace stavby – 01/2024 – 06/2025.
  6. Ověřovací měření hluku po realizaci stavby – do 06/2025 (v rámci délky realizace akce je počítáno i s měřením hluku po stavbě).

Město Klimkovice bylo informováno o jednotlivých rozhodnutích KHS až následně na základě žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. protože rozsah účastníků řízení je vymezen § 94 odst. 2 v návaznosti na § 31, odst. 1 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Dle uvedené legislativy jsou účastníky řízení pouze žadatel o vydání ČOP, v našem případě tedy ŘSD ČR a správní orgán KHS.

 

Na základě výše uvedených skutečností považuje Spolek za přijatelný život kolem dálnic v MSK z.s. projednání daného problému KHS za nedostatečné vzhledem k neúčasti zástupců občanů, kterých se problém bezprostředně dotýká.

 

Proto Spolek navrhuje upravit příslušný zákon tak, aby účastníkem řízení byly kromě žadatele o časově omezeném provozu uvedeny také zástupce obce, jejichž katastrálního území se žádost dotýká.